Flere tiltak for et bedre bomiljø

En sammenslutning av beboergrupperinger som vil bedre bo- og oppvekstforholdene på Tøyen

Flere tiltak for et bedre bomiljø

(tiltak og forslag til tiltak som ikke inngår i Munch/Tøyen-avtalen)

 

Obs! Denne siden er under stadig utvikling: pressiseringer og nye forslag til tiltak kan komme til etter hvert som Løft Tøyen-aktørene jobber videre med kartlegging av utfordringene på Tøyen og identifisering av passende mottiltak.

 

Allaktivitetshus: Innen 2015 bør det etableres et allaktivitetshus på Tøyen. Huset bør har en fleksibel utforming slik at det kan brukes som møtested for barn og voksne; som lokale for ulike typer aktiviteter inkludert et åpent bydelsverksted; som møtelokale for lag, foreninger og borettslag/sameie; som utleielokale for arrangementer og seremonier; og som lokale for diverse kursvirksomhet. Etter en oppstartsperiode på 3 til 5 år bør driften av aktivitetshuset være økonomisk selvbærende.

Barn- og ungdomsklubb: Innen 2015 bør det etableres et lokale for barn- og ungdomsklubb hvor det kan drives varierte aktiviteter og tilbud. Lokalet bør ligge sentralt og helst ved et åpent område hvor ungdommer lett kan ferdes og møtes. Ideeltsett bør lokalet ha en plassering som gir rom for støyende aktivitet utendørs uten å sjenere naboene.

Utvidet bibliotek: Innen 2015 bør biblioteket på Tøyen utvides til minst 750 kvm og få egen barneavdeling med utvidete åpningstider. Tøyenområdet har særskilts levekårsutfordringer, herunder mange barn som lever under fattigdomsgrensen. Dette rettferdiggjør etableringen av en storfilial nærmere det kommende Hovedbiblioteket enn normalt er regelen.

Kolstad gt nord bør stenges: Innen 2015 bør nordre delen av Kolstad gata (fra lyskrysset og ned til inngangen til P-plassen bak Tøyen senter) stenges og bygges om. Tøyen skolegård bør bli utvidet og arronderingen endret for å bedre fremkommeligheten mellom Tøyen senter og Sørli gate mot Sørli plass. Resten av den stengte delen av gaten bør bygges om til utendørs møteplass med benker og beplantning, osv.

Flere barnehageplasser i nærmiljøet: Innen 2019 bør tettheten av barnehageplasser i nærmiljøet på Tøyen (målt i antall plasser pr 1000 innbyggere) være på nivå med Oslo-gjennomsnittet.

Langt færre kommunale boliger: Innen 2019 bør tettheten av kommunalt disponerte boliger (eide og leide) i Tøyenområdet (målt i antall kommunale boliger pr 1000 innbyggere) reduseres til Oslo-gjennomsnittet.

Langt færre rus- og psykiatritilbud: Innen 2019 bør tettheten med rus- og psykiatritilbud i Tøyenområdet (målt i antall plasser pr 1000 innbyggere) ikke være større enn Oslo-gjennomsnittet.

Forebygging av kriminalitet: Kriminalitetstallene for Oslo politidistrikt seksjon Grønland er svært høye og narkotikasalg foregår åpenlyst i bolig-områder og der barn leker på Tøyen og Grønland. Dette er uholdbart. Oslo politidistrikt må omgående få bevilget i budsjett og avsette i praksis, tilstrekkelig med midler og folk til å stoppe det åpenlyse narkotikasalget, og redusere kriminalitetstallene i området. Som et ledd i å bekjempe dagens kriminalitet og å forebygge kriminalitet på lengre sikt bør det etableres en forsøksordning med bydelspoliti med varighet på minst 10 år.

 

Først publisert 21. juni 2013 av Tøyen Velforening, pb 2868 Tøyen, 0608 OSLO

 

Sist oppdatert: 02 januar 2015 10:30 av Roger

Kontakt oss!

Henvendelser fra media: mediakontakt@loft-toyen.no mobiltlf. (kl. 09-17): 45 66 14 55

Epost til Tøyeninitiativet: toyeninitiativet@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkampanjen: toyenkampanjen@loft-toyen.no

Epost til Tøyenkontoret: toyenkontoret@loft-toyen.no

Epost til Tøyen Velforening: toyen-vel@loft-toyen.no